Spracovanie osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR, so sídlom Mederčská 745/51, 945 01 Komárno, IČO: 37197240 , IČ DPH: SK1020107319, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného súdu Komárno, č. ŽR: 401 - 11560, Komárno, ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracovanie osobných údajov na samotné účely:

  • Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií:

   Spoločnosť Ing. Ladislav Nyers - 3STAR spracováva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru a na účely vybavovania reklamácií tieto osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Ing. Ladislav Nyers - 3STAR).   Právnym základom spracovania osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - Nariadenie GDPR) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Ing. Ladislav Nyers - 3STAR je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru zákazníkovi nutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Ing. Ladislav Nyers - 3STAR.

   Príjemcami osobných údajov sú:

   • GOPAY s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. Zn. C/11030 ako platobná brána
   • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika, IČO: 02387727, DIČ: CZ02387727, C 218977 vedená u Mestkého súdu v Prahe ako internetový portál
   • inQool a.s., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, Česká republika, IČ: 29222389, DIČ: CZ29222389, spisová značka 6125 B, Krajský súd v Brne ako sprostredkovateľ IT systému
   • Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, DIČ: SK2120099014, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o., vložka č. 105158/B ako prepravná spoločnosť
   • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bysrica, IČO: 36631124, DIČ: 2021879959, IČ DPH: SK2021879959, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 803/S ako prepravná spoločnosť
   • Geis Parcel SK s.r.o, Balíková preprava, Geispoint, Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46489592, IČ DPH: SK2023410301, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: s.r.o., vložka č. 21503/S ako kuriérska spoločnosť
   • Slovak Parcel Service s.r.o., so sídlom: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 3215/B ako kuriérska spoločnosť
   • DHL Express (Slovakia), spol. s r. o. , Letisko M. R. Štefánika, Bratislava 820 01, IČO: 31 342 876, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:  Sro, vložka číslo:  4400/B ako kuriérska spoločnosť
   • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Ing. Ladislav Nyers – 3STAR

   Osobné údaje sú spracované počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej doby na dodaný tovar.

  • Registrácia a prevádzka e-shopu:

Spoločnosť Ing. Ladislav Nyers – 3STAR spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu tieto osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa a história objednávok. Právnym základom spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Ing. Ladislav Nyers – 3STAR je potrebné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

  • Poskytovanie e-mailovej a telefonickej podpory zákazníkom:

Spoločnosť Ing. Ladislav Nyers – 3STAR spracúva na účely poskytovania e-mailovej a telefonickej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

  • Súťaže na sociálnej sieti Facebook:

Spoločnosť Ing. Ladislav Nyers – 3STAR spracúva na účely vykonávania súťaží prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza aj jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou. Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Ing. Ladislav Nyers – 3STAR je potrebné na účely vykonávania súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjímateľom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označenia menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracovávať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).

  • Poskytovanie podpory cez sociálnu sieť Facebook:

Ak sa dotknutá osoba odhodlá požiadať o poskytnutie podpory cez sociálnu sieť Facebook, spoločnosť Ing. Ladislav Nyers – 3STAR bude spracovávať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba svojvoľne počas komunikácie poskytne. Zámerom spracovania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a právnym základom spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracovanie spoločnosťou Ing. Ladislav Nyers – 3STAR je potrebné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka. Príjímateľom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracovávať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php). Osobné údaje sú spracovávané počas lehoty nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej zákazníkom.

  • Aplikovanie nárokov spoločnosti Ing. Ladislav Nyers – 3STAR:

Spoločnosť Ing. Ladislav Nyers – 3STAR spracováva na účely aplikovania nárokov spoločnosti Ing. Ladislav Nyers – 3STAR tieto údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Ing. Ladislav Nyers – 3STAR, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Ing. Ladislav Nyers – 3STAR, údaje vedené v účtovníctve, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným aplikovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Ing. Ladislav Nyers – 3STAR. Účelom spracovania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Ing. Ladislav Nyers – 3STAR je potrebné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Ing. Ladislav Nyers – 3STAR. Oprávneným záujmom spoločnosti Ing. Ladislav Nyers – 3STAR je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti neoprávnenému aplikovaniu nárokov voči spoločnosti Ing. Ladislav Nyers – 3STAR.

Príjemcami osobných údajov sú:

 • súdy, právni zástupcovia, orgány verejnej správy, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracovávané počas lehoty vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Ing. Ladislav Nyers – 3STAR aplikované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže aplikovať svoje vlastné nároky.

  • Plnenie zákonných povinností spoločnosti Ing. Ladislav Nyers – 3STAR:

Spoločnosť Ing. Ladislav Nyers – 3STAR spracováva osobné údaje na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Ing. Ladislav Nyers – 3STAR.  Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Ing. Ladislav Nyers – 3STAR je potrebné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Ing. Ladislav Nyers – 3STAR.

Príjemcami osobných údajov sú:

 • daňoví poradcovia, súdy, audítori a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracovávané počas lehoty vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3.    Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak si myslí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi práva požadovať prístup k osobným údajom, na úpravu osobných údajov, na mazanie osobných údajov, na obmedzenie spracovania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracovaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Ing. Ladislav Nyers – 3STAR:

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla 
 2. elektronicky zaslaním e-mailu na info@kreativator.sk    
 3. príslušné právne predpisy

Kompetentným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.


Odoslanie do 48 hodín
Odoslanie
do 48 hodín
Poštovné od 50 € zdarma
Poštovné
od 50 € zdarma
Množstevné zľavy do 50%
Množstevné
zľavy do 50%
Odoslanie do 48 hodín
Odoslanie
do 48 hodín
Poštovné od 50 € zdarma
Poštovné
od 50 € zdarma
zľavy do 50%
Množstevné
Množstevné zľavy do 50%
Platba a doručenie
Platba a doručenie