Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.kreativator.sk je Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR, so sídlom Mederčská 745/51, 945 01 Komárno, IČO : 37197240 , IČ DPH : SK1020107319, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného súdu Komárno, č. ŽR: 401 - 11560, Komárno (ďalej len „Predávajúci“). Predávajúci je platcom DPH.

 1. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 037/772 02 16 fax č. 037/772 00 24.

 1. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok (VOP) je upraviť vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho ako dodávateľa a spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o predaji tovaru na diaľku“), ktorý (spotrebiteľ) má pre účely VOP postavenie Kupujúceho.

 1. Účelom VOP je tiež upraviť vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a iných podnikateľov pri uzatváraní kúpnych zmlúv v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorý (podnikateľ) má pre účely týchto VOP postavenie Kupujúceho.

 1. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou spotrebiteľskej kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a spotrebiteľom podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Zákona o predaji tovaru na diaľku alebo kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a podnikateľom podľa Obchodného zákonníka.

 1. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP Obchodným zákonníkom.

II. VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci - podnikateľ, ktorý ponúka a predáva tovar Kupujúcemu prostredníctvom internetového obchodu www.kreativator.sk.

Kupujúci - je spotrebiteľ alebo podnikateľ (osoba, ktorá nie je spotrebiteľom), ktorý kupuje tovar od Predávajúceho.

Spotrebiteľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení zo spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva - kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane Predávajúci a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (podnikateľ) - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kúpna zmluva - Objednávka odoslaná Predávajúcemu predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho, čím dôjde k prijatiu návrhu. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito VOP oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.

Elektronická objednávka - elektronický formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu www.kreativator.sk (ďalej len „e-shop“) a celkovú cenu tohto tovaru, spracovanú systémom e-shopu.

Tovar - výrobok, ktorý sa k spotrebiteľovi dostáva prostredníctvom trhu. Tovarom sú všetky produkty Predávajúceho uvedené na stránke e-shopu.

Zoznam tovaru - katalóg bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená na základe otázky Kupujúceho.

Informácie o tovare - čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu, dovozcu. Predávajúci nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov. Obrázky zobrazené pri výrobku a na iných podstránkach na www.kreativator.sk majú ilustračný charakter. Predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby čo najpresnejšie zodpovedali skutočnosti.

III. TOVAR

 1. Predávajúci prostredníctvom e-shopu kreativator.sk ponúka najmä oblečenie (textil), darčekové predmety, pečiatky, rohože, prípadne iný tovar podľa aktuálnej ponuky.

 1. Kupujúci má možnosť vybrať si tovar, ktorý má Predávajúci štandardne v ponuke alebo má možnosť vytvoriť si vlastný návrh tovaru podľa jeho špecifických požiadaviek, a to úpravou a zadaním osobitných požiadaviek kliknutím na možnosť „upraviť v návrhári“. Výberom tejto možnosti si Kupujúci môže zvoliť svoju veľkosť, farbu tovaru, vložiť vlastný motív, vlastný text alebo vlastnú fotografiu. Kupujúci má možnosť vybrať si aj vopred ponúkaný motív a tento upraviť v návrhári, a to napr. tak, že upraví jeho veľkosť, umiestnenie a pod. Takto upravený tovar je tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (ďalej len „Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek“). Pri objednaní Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľ, v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, nemá možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť a Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek vrátiť.

 1. Po dokončení návrhu má Kupujúci možnosť uložiť si svoj návrh, ktorý mu bude zaslaný na zadanú emailovú adresu. Ak sa Kupujúci rozhodne tovar kúpiť, kliknutím na ikonu „výber veľkosti a vložiť do košíka“ je mu ponúknutá možnosť finálneho výberu veľkosti a možnosť vložiť do košíka. Následne Kupujúci postupuje podľa článku IV. týchto VOP.

 1. Predávajúci nezodpovedá za samotný obsah motívu, ktorý si Kupujúci objednáva.

 1. Predávajúci používa pre vytvorenie textilu s potlačou digitálnu tlačiareň schopnú vytlačiť motív s maximálnym rozmerom 350 x 400 mm.

 1. Kupujúci berie na vedomie, že na zadanie a tlač vlastného obrázka musí mať Kupujúci licenčné práva na použitie danej grafiky. V prípade, ak si Kupujúci nie je istý existenciou práva na použitie daného motívu, Kupujúci má povinnosť kontaktovať príslušného majiteľa práv. V nejasných prípadoch sa takéto motívy nemôžu použiť. Za grafiky nahraté Kupujúcim do online návrhára zodpovedá Kupujúci. Používanie známych ochranných známok alebo firemných log rovnako znamená porušovanie autorských práv jednotlivých majiteľov. Pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľom e-shopu Kreativator svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, Kupujúci sa zaväzuje prevádzkovateľa e-shopu Kreativator od týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť náklady s tým spojené.

IV. OBJEDNÁVANIE

 1. Kupujúci môže vytvoriť objednávku tovaru prostredníctvom:

 • elektronickej objednávky cez systém e-shopu kreativator.sk (odporúčané) alebo
 • elektronickou poštou na adrese info@kreativator.sk (iba v nasledujúcich ojedinelých prípadoch: ak návrhár nepodporuje grafický formát, ak je potrebné grafiku vyhotovovať na mieru, ak z technických príčin nefunguje online návrhár)

 1. Objednávka sa realizuje nasledovne:

  1. Kupujúci si vyberie tovar, o ktorý má záujem, pričom pri každom tovare sú mu ponúknuté 2 možnosti:
   • vložiť produkt priamo do košíka alebo
   • upraviť v návrhári (v tomto prípade sa postupuje sa podľa článku III. týchto VOP),
  1. vložením tovaru do košíka sa Kupujúci dostane do sekcie s možnosťou „Prejsť
  2. kliknutím na ikonu „ sa Kupujúci dostane do sekcie s prehľadom tovaru vloženého do nákupného košíka;
  3. kliknutím na možnosť „výber dopravy a platby“ sa Kupujúcemu ponúkne možnosť vyplniť objednávkový formulár podľa odseku 4 tohto článku;
  4. Kupujúci vyplní objednávkový formulár podľa odseku 4 tohto článku;
  5. Kupujúci potvrdí objednávku kliknutím na možnosť „Objednať s povinnosťou platby“

  (ďalej len „Realizácia Objednávky“).

 1. Kupujúci si záväzne objednáva tovar kliknutím na ikonu „Objednať s povinnosťou platby“ po Realizácii Objednávky (ďalej len „Objednanie tovaru“).

 1. Kupujúci je povinný pri Realizácii Objednávky vyplniť objednávkový formulár (ďalej len „Objednávkový formulár“) tak, že v ňom uvedie:

  1. Užívateľské meno a heslo, ak má užívateľský účet zriadený (kliknutím na výber možnosti „Prihlásiť sa“);
  2. Fakturačné údaje/dodacie údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefón, v prípade fyzickej osoby a obchodné meno, IČO, DIČ v prípade právnickej osoby;
  3. Inú doručovaciu adresu, ak má záujem doručiť tovar na inú adresu;
  4. Spôsob doručenia, a to osobným odberom, poštou alebo doručenie kuriérom;
  5. Spôsob platby, a to:
   • vopred prevodom na účet - klasickým spôsobom cez internetbanking alebo priamym vkladom na účet. Platobné údaje budú Kupujúcemu zaslané na email po zadaní objednávky;
   • kartou - úhrada objednávky platobnou kartou pomocou platobnej brány. Na uskutočnenie platby Kupujúci zadá šestnásťmiestne číslo karty, dátum expirácie a CVC/CVV kód, ktorý nájde na zadnej strane karty;
   • v hotovosti pri osobnom odbere;
   • na dobierku – Kupujúci tovar zaplatí priamo kuriérovi, príplatok je 1,90 EUR. Platba na dobierku je možná do sumy 30,00 EUR.

  1. Spôsob doručenia, a to:
    • osobný odber – Kupujúci si objednaný tovar prevezme na Pobočke - odbernom mieste: Roľníckej školy 873, 94501 Komárno, Slovenská republika
     • do 50 EUR – 1 EUR
     • nad 50 EUR – bezplatne
    • osobný odber – Packeta
     • do 50 EUR – 3,50 EUR
     • nad 50 EUR – bezplatne
    • doručenie kuriérskou službou SPS – cena doručenia 4,50 EUR;
    • doručenie Slovenskou poštou - cena doručenia 3,99 EUR;

  1. Kupujúci výslovne vyjadrí, že bol oboznámený so Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom a že bol informovaný o podmienkach spracovania osobných údajov.

  1. V časti „Zhrnutie“ sa zobrazí finálna predajná cena za vybraný druh a množstvo tovaru a ďalšie náklady súvisiace najmä s dodaním tovaru, ktoré hradí Kupujúci (ďalej len „Celková cena“). Predávajúci si vyhradzuje právo meniť Celkovú cenu, a to až do momentu prijatia objednávky podľa odseku 5. tohto článku.

 1. Objednanie tovaru je v zmysle Občianskeho zákonníka návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza, ak Predávajúci prijme návrh na uzavretie tak, že na e-mailovú adresu Kupujúceho zašle potvrdenie prijatia Objednávky (ďalej len „Prijatie Objednávky“). Akákoľvek zmena Objednávky po Prijatí Objednávky je možná len po vzájomnej dohode Predávajúceho a Kupujúceho.

 1. Predávajúci sa zaväzuje zaslať Prijatie Objednávky na emailovú adresu Kupujúceho do 2 pracovných dní odo dňa odoslania Objednávky Kupujúcim. V prípade, ak Kupujúci z akéhokoľvek dôvodu neobdrží Prijatie Objednávky do 2 pracovných dní od odoslania Objednávky, kontaktuje Predávajúceho.

 1. V prípade, že objednaný tovar je v čase Objednania tovaru vypredaný alebo nedostupný, Predávajúci informuje Kupujúceho, že Objednávku nie je možné prijať z dôvodu nedostupnosti tovaru.

 1. V prípade platby prevodom na účet alebo platobnou kartou online, Predávajúci sa zaväzuje spracovať objednávku najneskôr do 7 pracovných dní od obdržania platby za objednávku.

V. KÚPNA CENA

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v predajnej cene za tovar uvedenej stránke e-shopu, ktorá prináleží konkrétnemu tovaru (ďalej len „Cena tovaru“) je zahrnutá DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území SR. V Predajnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu, poštovné a dodanie tovaru.

 1. Objednaním tovaru sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť za ním vybraný druh a množstvo tovaru Cenu tovaru.

 1. Spôsob platby za tovar je Kupujúci povinný uviesť pri Realizácii Objednávky.

 1. Cena je splatná v závislosti od spôsobu platby zvolenom pri Realizácii Objednávky. V prípade, ak:
  • Kupujúci za tovar platí v hotovosti, celková cena je splatná okamihom prevzatia tovaru;
  • Kupujúci za tovar platí platobnou kartou cez internet, celková cena je splatná v momente potvrdenia objednávky a presmerovania na platobnú bránu;
  • Kupujúci za tovar platí prevodom na bankový účet, celková cena je splatná do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

 1. Celková cena sa považuje za uhradenú v prípade podľa odseku 4 bod i) tohto článku okamihom vyplatenia ceny do rúk Predávajúceho alebo poverenej osoby a v prípade podľa odseku 4 bod ii) a bod iii) tohto článku okamihom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho.

 1. Predávajúci je povinný vystaviť Kupujúcemu daňový doklad v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR.

VI. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom na info@kreativator.sk alebo telefonicky na čísle +421 (0)904 920 980 v nasledovných prípadoch:
 • do času, kým nebola objednávka potvrdená zo strany Predávajúceho,
 • v prípade, že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku.

 1. Po potvrdení objednávky je možné objednávku stornovať len na základe súhlasu Predávajúceho.
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v určenej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak zákazník neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak nebude doručená platba za objednávku do piatich pracovných dní od vytvorenia objednávky. Výnimku tvorí platba na dobierku alebo platba v hotovosti pri prevzatí tovaru.

VII. DODANIE A PREVZATIE TOVARU

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar zvolený Kupujúcim, a to spôsobom ktorý Kupujúci uviedol pri Realizácii Objednávky.

 1. Kupujúci si môže zvoliť:
   • osobný odber – Kupujúci si objednaný tovar prevezme na Pobočke - odbernom mieste: Roľníckej školy 873, 94501 Komárno, Slovenská republika
    • do 50 EUR – 1 EUR
    • nad 50 EUR – bezplatne
   • osobný odber – Packeta
    • do 50 EUR – 3,50 EUR
    • nad 50 EUR – bezplatne
   • doručenie kuriérskou službou SPS – cena doručenia 4,50 EUR;
   • doručenie Slovenskou poštou - cena doručenia 3,99 EUR;

 1. V prípade platby na dobierku je cena za dopravu navýšená o 1,90 EUR s DPH. Cena doručenia v prípade objednávok nad 50,00 EUR je bezplatná s doručením cez Packetu.

 1. Pri osobnom odbere v odbernom mieste je vyzdvihnutie bezplatné pri objednávke nad 50 EUR. Osobný odber je podmienený fyzickou prítomnosťou objednaného tovaru. O objednávke pripravenej na vyzdvihnutie bude Kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky. Objednávku je možné zaplatiť aj priamo na mieste v hotovosti, ak celková cena objednávky nepresiahne 30,00 EUR. Tovar je možné vyzdvihnúť po predbežnej telefonickej dohode so zamestnancom Predávajúceho.

 1. V prípade objednávok do krajín mimo Slovenskej republiky zabezpečuje doručenie Slovenská pošta alebo kuriérska služba . Cena dopravy do krajín EÚ je štandardne 6,90 EUR, expresné dodanie je 16,90 EUR. Cena dopravy do krajín mimo EÚ je štandardne 19,90 EUR a expresne 34,90 EUR.

 1. Ak sa nedohodlo inak, Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky Kupujúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo nevykonať plnenie v prípade, že mu nebudú dodané grafické podklady v požadovanej kvalite. V tom prípade sa môže doba dodania predĺžiť, rovnako to platí aj pri tovare, ktorý nie je skladom. Doba dodania reklamných predmetov a rohožiek je maximálne 30 dní, pričom predpokladaná doba bude uvedená v potvrdení objednávky.

 1. Dodacia lehota začína plynúť:
  • v prípade platby na dobierku odo dňa nasledujúceho po Potvrdení objednávky Predávajúcim,
  • v prípade iného spôsobu platby odo dňa nasledujúceho po pripísaní platby na účet Predávajúceho.

  Záväzok Predávajúceho dodať tovar v určitej lehote sa považuje za splnený v závislosti od zvoleného druhu dopravy uvedeného v Realizácii Objednávky, a to i) dňom pripravenia tovaru k osobnému odberu ii) dňom odoslania zásielky, pričom platí, že záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru prvému dopravcovi.

 1. Kupujúci súhlasí, že obdrží faktúru výhradne e-mailom na emailovú adresu uvedenú v objednávke

 1. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru v deň jeho zaslania prostredníctvom pošty alebo kuriérom. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať Predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 1. Predávajúci je oprávnený dodanie tovaru odoprieť a objednávku zrušiť, ak cena podľa článku V. VOP nebola zaplatená riadne a včas.

 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste, ktoré je uvedené v potvrdení o objednávke Predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak

 1. V prípade ak nedôjde k prevzatiu tovaru Kupujúcim do piatich pracovných dní, pričom nedošlo k dohode o zmene dodacej lehoty, Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v súlade s článkom VIII. VOP.

 1. V prípade, že je potrebné tovar dodávať opakovane z dôvodov na strane Kupujúceho má Predávajúci právo na zmluvnú pokutu vo výške preukázaných nákladov na opakované doručovanie.

 1. Pri prevzatí tovaru Kupujúci podpíše dodací list, v ktorom potvrdí množstvo a druh objednaného tovaru, prípadne vyznačí vady tovaru.

 1. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, ak Kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí Kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného Predávajúcemu môže Predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.

VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ :
  1. V prípade nákupu tovaru cez e-shop je Kupujúci – spotrebiteľ, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. V tejto lehote má Kupujúci právo tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom, ako je možné pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, avšak ho nesmie začať používať a následne vrátiť Predávajúcemu. Na spotrebiteľa, ktorý kupuje tovar podľa Zákona o predaji tovaru na diaľku, sa vzťahuje aj poučenie uvedené v prílohe č. 1 a vzor uvedený v prílohe č. 2 týchto VOP. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta Predávajúceho. Po uplynutí tejto lehoty je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť výlučne z dôvodov uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

  1. V prípade Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, to znamená tovaru, pri ktorom Kupujúci využil možnosť vytvoriť si vlastný návrh tovaru podľa jeho špecifických požiadaviek, a to úpravou a zadaním osobitných požiadaviek kliknutím na možnosť „upraviť v návrhári“, spotrebiteľ nemá možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť a Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek vrátiť, a to v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku.

  1. Tovar je Kupujúci - spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Tovar musí byť vrátený v priebehu 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar je potrebné zaslať na pobočku/odberné miesto (Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR, Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno) doporučene. Za prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy nezodpovedá Predávajúci. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, Predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené Kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy Kupujúcim. Ak sa nejedná o Tovar vyrobený podľa špecifických požiadaviek, Predávajúci je Kupujúcemu povinný vrátiť okrem ceny za tovar aj výšku nákladov, ktoré vznikli pri preprave tovaru.

  1. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

  1. Ak má Kupujúci na webovej stránke e-shopu vytvorené užívateľské konto, môže namiesto vrátenia kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet alebo v hotovosti požadovať vrátenie kúpnej ceny vo forme zľavového kódu

 2. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ:
  1. Kupujúci - podnikateľ, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť len z dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch, najmä v Obchodnom zákonníku alebo na základe individuálnej dohody s Predávajúcim.

IX. SÚŤAŽE

 1. Predávajúci priebežne počas roka vyhlasuje súťaže rôznych typov.

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. V spojitosti so zavedením legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu Predávajúceho s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, Predávajúci prijal všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci TU.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.07.2020 a plne nahrádzajú predošlé VOP.

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na e-shope.

 1. Na právne vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o predaji tovaru na diaľku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov okrem iného upravujúcich aj ochranu spotrebiteľa.

 1. Zmluvné strany si zvolili ako rozhodné právo slovenský právny poriadok.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo VOP meniť a dopĺňať, pričom takto zmenené VOP sa stávajú pre Kupujúceho záväznými a súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho.


Odoslanie do 48 hodín
Odoslanie
do 48 hodín
Poštovné od 50 € zdarma
Poštovné
od 50 € zdarma
Množstevné zľavy do 50%
Množstevné
zľavy do 50%
Odoslanie do 48 hodín
Odoslanie
do 48 hodín
Poštovné od 50 € zdarma
Poštovné
od 50 € zdarma
zľavy do 50%
Množstevné
Množstevné zľavy do 50%
Platba a doručenie
Platba a doručenie