Všeobecné obchodné podmienky

I.  ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

 1.        Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.kreativator.sk je Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR, so sídlom Mederčská 745/51, 945 01 Komárno, IČO : 37197240 , IČ DPH : SK1020107319, zapísaný v Živnostenskom registri Okresného súdu Komárno, č. ŽR: 401 - 11560, Komárno (ďalej len „Predávajúci“). Predávajúci je platcom DPH.

 

 1.        Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 037/772 02 16 fax č. 037/772 00 24.

 

 1.        Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok (VOP) je upraviť vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho ako dodávateľa a spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o predaji tovaru na diaľku“), ktorý (spotrebiteľ) má pre účely VOP postavenie Kupujúceho.

 

 1.        Účelom VOP je tiež upraviť vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a iných podnikateľov pri uzatváraní kúpnych zmlúv v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ktorý (podnikateľ) má pre účely týchto VOP postavenie Kupujúceho.

 

 1.        VOP sú neoddeliteľnou súčasťou spotrebiteľskej kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a spotrebiteľom podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) a Zákona o predaji tovaru na diaľku alebo kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a podnikateľom podľa Obchodného zákonníka.

 

 1.        Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP Obchodným zákonníkom.

 

II. VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci - podnikateľ, ktorý ponúka a predáva tovar Kupujúcemu prostredníctvom internetového obchodu www.kreativator.sk.

Kupujúci - je spotrebiteľ alebo podnikateľ (osoba, ktorá nie je spotrebiteľom), ktorý kupuje tovar od Predávajúceho.

Spotrebiteľ - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení zo spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Spotrebiteľská zmluva - kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane Predávajúci a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom (podnikateľ) - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kúpna zmluva - Objednávka odoslaná Predávajúcemu predstavuje návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho, čím dôjde k prijatiu návrhu. Od tohto momentu medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito VOP platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito VOP oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.

Elektronická objednávka - elektronický formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu www.kreativator.sk (ďalej len „e-shop“) a celkovú cenu tohto tovaru, spracovanú systémom e-shopu.

Tovar - výrobok, ktorý sa k spotrebiteľovi dostáva prostredníctvom trhu. Tovarom sú všetky produkty Predávajúceho uvedené na stránke e-shopu.

Zoznam tovaru - katalóg bežne dodávaného tovaru. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre Kupujúceho potvrdená na základe otázky Kupujúceho.

Informácie o tovare - čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu, dovozcu. Predávajúci nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov. Obrázky zobrazené pri výrobku a na iných podstránkach na www.kreativator.sk majú ilustračný charakter. Predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby čo najpresnejšie zodpovedali skutočnosti.

III. TOVAR
 1.        Predávajúci prostredníctvom e-shopu www.kreativator.sk ponúka najmä oblečenie (textil), darčekové predmety, pečiatky, rohože, prípadne iný tovar podľa aktuálnej ponuky.

 

 1.        Kupujúci má možnosť vybrať si tovar, ktorý má Predávajúci štandardne v ponuke alebo má možnosť vytvoriť si vlastný návrh tovaru podľa jeho špecifických požiadaviek, a to úpravou a zadaním osobitných požiadaviek kliknutím na možnosť „upraviť v návrhári“.  Výberom tejto možnosti si Kupujúci môže zvoliť svoju veľkosť, farbu tovaru, vložiť vlastný motív, vlastný text alebo vlastnú fotografiu.Kupujúci má možnosť vybrať si aj vopred ponúkaný motív a tento upraviť v návrhári, a to napr. tak, že upraví jeho veľkosť, umiestnenie a pod. [DĎ|K&P1] Takto upravený tovar je tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (ďalej len „Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek“). Pri objednaní  Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľ, v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, nemá možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť a Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek vrátiť.

 

 1.        Po dokončení návrhu má Kupujúci možnosť uložiť si svoj návrh, ktorý mu bude zaslaný na zadanú emailovú adresu. Ak sa Kupujúci rozhodne tovar kúpiť, kliknutím na ikonu „výber veľkosti a vložiť do košíka“ je mu ponúknutá možnosť finálneho výberu veľkosti a možnosť vložiť do košíka. Následne Kupujúci postupuje podľa článku IV. týchto VOP.

 

 1.        Predávajúci nezodpovedá za samotný obsah motívu, ktorý si Kupujúci objednáva. Upravené podľa požiadavky.
 2.        Kupujúci berie na vedomie, že na zadanie a tlač vlastného obrázka musí mať Kupujúci licenčné práva na použitie danej grafiky. V prípade, ak si Kupujúci nie je istý existenciou práva na použitie daného motívu, Kupujúci má povinnosť kontaktovať príslušného majiteľa práv. V nejasných prípadoch sa takéto motívy nemôžu použiť. Za grafiky nahraté Kupujúcim do online návrhára zodpovedá Kupujúci. Používanie známych ochranných známok alebo firemných log rovnako znamená porušovanie autorských práv jednotlivých majiteľov. Pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľom e-shopu Kreativator svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, Kupujúci sa zaväzuje prevádzkovateľa e-shopu Kreativator od týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť náklady s tým spojené.
IV. Tovar

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ .

Spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení zo spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľ odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č.250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľ a v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.


Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
 • osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov
  (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď .)
 • osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

V. Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na jeho stránky. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv . Uzatvorenú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody zúčastnených strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v jazyku slovenskom.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť . Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

VI. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Platnosť cien trvá do oznámenia nových cien. Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru na miesto určenia.

VII. Platobné podmienky
 1. platba vopred bankovým prevodom
 2. platba platobnou kartou on-line (Gopay systém)
 3. na dobierku (do 30 EUR) pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
 4. platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení osobitných podmienok)

VIII. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť pred vykonaním objednávky oboznámiť sa so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ , musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku (poznámka „U dodávateľa“ uvedená pri tovare) , s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu spresnenia ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez e-shop.

Predávajúci nezodpovedá za samotný obsah motívu, ktorý si kupujúci objednáva.

Predávajúci používa pre vytvorenie textilu s potlačou digitálnu tlačiareň schopnú vytlačiť motív s maximálnym rozmerom 350 x 400 mm.

V prípade platby prevodom na účet alebo platobnou kartou online (Gopay systém), predávajúci sa zaväzuje spracovať objednávku najneskôr do 7 pracovných dní od obdržania platby za objednávku.

Na tlač vlastného obrázka musí kupujúci vlastniť licenčné práva k používaniu danej grafiky. V prípade, ak si kupujúci nie je istý právom na použitie daného motívu, kupujúci má povinnosť kontaktovať príslušného majiteľa práv. V nejasných prípadoch sa takéto motívy nemôžu použiť. Za grafiky nahraté kupujúcim do online návrhára berie zodpovednosť klient. Používanie známych ochranných známok alebo firemných log spravidla znamená takisto porušovanie autorských práv jednotlivých majiteľov. Pokiaľ tretia strana uplatní voči prevádzkovateľom online obchodu Kreativator svoje nároky z porušenia vlastníckych alebo autorských práv, kupujúci je povinný prevádzkovateľa online obchodu Kreativator od týchto oprávnených nárokov oslobodiť a uhradiť náklady na obhajobu.

IX. Stornovanie objednávky
 1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom na info@kreativator.sk alebo telefonicky na čísle +421 (0)904 920 980 v nasledovných prípadoch :

  • ak nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho,
  • v prípade, že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku,
  • v prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru. (Kupujúci je povinný uhradiť spomínané náklady v prípade, ak sa jedná o označený tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho. Ak ide o neoznačený tovar, tieto náklady zaplatí podľa platných predpisov predávajúci).
 2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v určenej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v e-shope, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak zákazník neodpovedá na e-mail alebo ho nemôže telefonicky zastihnúť po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou. Predávajúci má právo stornovať objednávku aj v prípade, ak nebude doručená platba za objednávku do piatich pracovných dní od vytvorenia objednávky. Výnimku tvorí platba na dobierku alebo platba v hotovosti pri prevzatí tovaru.

X. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí v prípade stornovania objednávky po zaplatení

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ :

V zmysle ustanovenia zák. č. 102/2014 Z.z. - o ochrane spotrebiteľ a pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, kupujúci má právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list alebo e-mail o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre kupujúceho (t.j. ak ide o tovar bez potlačeného motívu).Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho. Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Tovar musí byť vrátený v priebehu 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar je potrebné zaslať na pobočku/odberné miesto (Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR, Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno) doporučene. Za prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy neručí predávajúci. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim. Ak sa jedná o neoznačený tovar, t.j. tovar bez potlačeného motívu, predávajúci je kupujúcemu povinný vrátiť okrem ceny za tovar aj výšku nákladov, ktoré vznikli pri preprave tovaru.

Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy ak tovar, ktorý si objednal na základe zmluvy s našou spoločnosťou, napríklad tričká s osobnými textami alebo motívmi bol prispôsobený jednoznačným osobným požiadavkám zákazníka, teda kupujúceho.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 102/2014 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľ a odstúpiť od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ :

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť . Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie náklady vzniknuté v súvislosti s neplatným odstúpením od zmluvy.

Pri vystavení dobropisu môže byť od kupujúceho vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu XIII. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov)

XI. Dodacie podmienky a náklady spojené s dodaním tovaru
 1. Zákazník má možnosť vyzdvihnúť si tovar osobným odberom v sídle spoločnosti alebo môže využiť tri druhy doručenia, a to buď prostredníctvom Slovenskej pošty, prostredníctvom kuriérskej spoločnosti Geis, kuriérskej spoločnosti Slovak Parcel Service alebo prostredníctvom Zásielkovne. Doručenie tovaru Slovenskou poštou a.s., je spoplatnené sumou 2,50 EUR s DPH. Doručenie tovaru kuriérom Geis je spoplatnené sumou 3,60 EUR s DPH. Doručenie tovaru kuriérom Slovak Parcel Service je spoplatnené sumou 3,50 €. Doručenie tovaru na pobočku Zásielkovne je spoplatnené sumou 2,29 EUR. V prípade platby na dobierku je cena za dopravu navýšená o 1 EUR s DPH. Objednávky nad 33 EUR sú zadarmo, výnimkou sú ale reklamné predmety. Pri osobnom odbere v sídle spoločnosti zákazník neplatí dopravu za tovar. Osobný odber je podmienený fyzickou prítomnosť ou objednaného tovaru. O objednávke pripravenej na vyzdvihnutie bude kupujúci informovaný emailom alebo telefonicky. Objednávku je možné zaplatiť aj priamo na mieste v hotovosti, ak celková cena objednávky nepresiahne 30 EUR. Tovar si prevezmete po predbežnej telefonickej dohode so zamestnancom predajcu.
 2. V prípade objednávok do krajín mimo Slovenskej republiky zabezpečuje doručenie Slovenská pošta alebo kuriérska služba DHL. Cena dopravy do krajín EÚ štandardne je 6,90 €, expresné dodanie je 16,90 €. Cena dopravy do krajín mimo EÚ je štandardne 19,90 € a expresne 34,90 €.
 3. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 7 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi. Predávajúci si vyhradzuje právo nevykonať plnenie v prípade, že mu nebudú dodané grafické podklady v požadovanej kvalite. V tom prípade sa môže doba dodania predĺžiť. Doba dodania reklamných predmetov a rohožiek sa môže predľžiť, dodanie týchto produktov je stanovené individuálnou komunikáciou.
 4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru e-mailom alebo priamo s tovarom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.
 5. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru v deň jeho zaslania prostredníctvom pošty alebo kuriérom. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť , je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.
 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

XII. Reklamácie

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný tento tovar prehliadnuť a skontrolovať . Pokiaľ je značné mechanické poškodenie obalu tovaru, kupujúci je povinný stav tovaru skontrolovať a pri prípadnom poškodení vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý musí byť podpísaný aj kupujúcim, aj zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy tovaru k zákazníkovi nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnuté primerané riešenie, napríklad poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Ak kupujúci dodá vlastný textil alebo iný produkt, ktorý si želá potlačiť, za výsledok potlače predávajúci nezodpovedá z toho dôvodu, že vopred nemá materiál odskúšaný a nie je možné predpovedať, ako sa bude potlač na materiáli správať.

Záručná doba na tovary je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním sa záruka nevzťahuje. Ak kupujúci zistí poškodenie, za ktoré berie zodpovednosť predávajúci, kupujúci musí bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Na našej stránke máme pri každom produkte uvedenú tabuľku veľkostí. V prípade oblečenia sa tieto veľkosti môžu líšiť o ±5%. Táto veľkostná odchýlka nie je vadou výrobku a nevzťahuje sa na to záruka.

Proces reklamácie:

 1. Informovať našu spoločnosť o požadovanej reklamácii mailom alebo telefonicky.

 2. Tovar poslať späť na pobočku/odberné miesto: Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR, Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno.

  Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu reklamovaný produkt na vlastné náklady do spoločnosti predávajúceho čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry a s presným popisom vady.

  V prípade poškodenia tovaru môže ísť o odstrániteľné alebo neodstrániteľné poškodenie. Ak ide o poškodenie, ktoré je možné odstrániť , kupujúci má nárok, aby bolo toto poškodenie bezplatne a včas odstránené. Predávajúci je povinný toto poškodenie odstrániť . Kupujúci však môže požadovať namiesto odstránenia poškodenia výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na poškodenie tovaru alebo jeho cenu. Ak sa vyskytne opätovné poškodenie po oprave a kupujúci nemôže pre toto opätovné poškodenie produkt riadne používať , má právo na výmenu produktu alebo právo od zmluvy odstúpiť , teda právo na vrátenie kúpnej ceny. Cena je kupujúcemu vrátená na jeho číslo účtu. Ak ide o poškodenie, ktoré nie je možné odstrániť a ktoré zabraňuje tomu, aby sa produkt mohol využívať riadne, kupujúci má právo na výmenu tohto produktu alebo má právo od zmluvy odstúpiť . Ak ide o také neodstrániteľné chyby, ktoré nebránia tomu, aby sa mohol produkt riadne využívať , kupujúci má právo požiadať o primeranú zľavu z ceny produktu.

  Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

  Predávajúci rozhodne o odôvodnenosti reklamácie do 3 pracovných dní. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto doby, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľné poškodenie.

  Predávajúci má povinnosť vydať kupujúcemu po reklamácii reklamačný doklad o spôsobe vybavenia reklamácie a to aj vtedy, ak reklamácii nevyhovie na mieste a v celom jej rozsahu. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať , sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná lehota znova od prevzatia novej veci.

XIII. Ochrana osobných údajov

V spojitosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane FO pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Ing. Ladislav Nyers - 3STAR s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov. Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci TU 


XIV. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP sú aktualizované a platné od 24. 05. 2018 a plne nahrádzajú predošlé VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovar uvedený na e-shope.

XV. Súťaže

Predávajúci priebežne počas roka vyhlasuje súťaže rôznych typov.

 

Začať s návrhom produktu

Dodanie do druhého dňa Kvalitná digitálna potlač Darček k objednávke Množstevné zľavy do 50 %

Overené našimi zákazníkmi

Prehliadnuť hodnotenie na heureka.sk >
Super rychlosť, spokojnosť
anonym, 3. augusta 2020
Velmi dobra komunikacia..ochota..velka spokojnist s tovarom.
anonym, 3. augusta 2020
 • Spokojnosť - super
anonym, 2. augusta 2020