Reklamačný poriadok

Obchodné meno: Ladislav Nyers - 3 STAR
Sídlo: Mederčská 745/51, 945 01 Komárno
IČO: 37197240
IČ DPH: SK1020107319
Zápis: V Živnostenskom registri Okresného súdu Komárno,
č. ŽR: 401 - 11560, Komárno
Kontaktné údaje: info@kreativator.sk
+421 904 920 980

(ďalej len „Predávajúci“)I. Úvodné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob reklamácie tovaru, ktorý spotrebiteľ v postavení Kupujúceho nadobudol na základe zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o predaji tovaru na diaľku“), pričom túto zmluvu Kupujúci uzavrel s Predávajúcim.

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje podmienky a spôsob reklamácie tovaru, ktorý podnikateľ v postavení Kupujúceho nadobudol na základe kúpnej zmluvy v zmysle § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pričom túto zmluvu Kupujúci uzavrel s Predávajúcim.

 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi Predávajúcim a spotrebiteľom.

 1. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a inými podnikateľmi.


II. Vady tovaru

 1. Tovar má vady, ak nemá vlastnosti dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to tým spôsobom, že tieto vlastnosti boli uvedené na webovom sídle Predávajúceho kreativator.sk a Kupujúci si ich zvolil realizáciou Objednávky a Objednaním tovaru podľa Všeobecných obchodných podmienok Predávajúceho zo dňa 25.07.2020 (ďalej len „VOP“).

 1. V prípade, že tovar má vady, Kupujúci môže výlučne u Predávajúceho uplatňovať svoje nároky zo zodpovednosti za vady.III. Zodpovednosť za vady, ak je kupujúci spotrebiteľ

 1. Ak je Kupujúci spotrebiteľom, Predávajúci resp. výrobca zodpovedá okrem vád podľa článku II. odsek 1 aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci, v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa prevzatia. Na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním sa záruka nevzťahuje.

 1. Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný tento tovar prehliadnuť a skontrolovať. Pokiaľ je značné mechanické poškodenie obalu tovaru, Kupujúci je povinný stav tovaru skontrolovať a pri prípadnom poškodení vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý musí byť podpísaný aj Kupujúcim, aj zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy tovaru k zákazníkovi nesie dopravca. Na základe vyhotoveného záznamu bude Kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnuté primerané riešenie.

 1. Ak Kupujúci zistí poškodenie, za ktoré nesie zodpovednosť Predávajúci, Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u Predávajúceho. – na stránke e-shopu je pri každom produkte uvedená tabuľka veľkostí. V prípade oblečenia sa tieto veľkosti môžu líšiť o ±5%. Táto veľkostná odchýlka nie je vadou výrobku a nie je dôvodom pre uplatnenie reklamácie.

 1. Po vzniku dôvodu na reklamáciu je Kupujúce povinný bezodkladne informovať Predávajúceho e-mailom alebo telefonicky. Tovar je potrebné zaslať na pobočku/odberné miesto: Ing. Ladislav Nyers - 3 STAR, Roľníckej školy 873, 945 01 Komárno.

 1. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť Predávajúcemu reklamovaný produkt na vlastné náklady do spoločnosti. Predávajúceho čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry a s presným popisom vady. Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť resp. zabezpečiť jej odstránenie u výrobcu.

 1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

 1. Kupujúci môže uplatniť svoje nároky zo zodpovednosti za vady nasledovnými spôsobmi:

  1. e-mailom, pričom nárok zo zodpovednosti za vady sa považuje za uplatnený dôjdením vadného tovaru Predávajúcemu na posúdenie nárokov zo zodpovednosti za vady;
  2. listom, pričom nárok zo zodpovednosti za vady sa považuje za uplatnený dôjdením vadného tovaru Predávajúcemu na posúdenie nárokov zo zodpovednosti za vady.

 1. Ak Kupujúci uplatní nároky zo zodpovednosti za vady (ďalej aj ako „reklamácia tovaru“) podľa tohto článku spôsobom podľa odseku 6, Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie tovaru ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie tovaru, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný informovať o spôsobe vybavenia reklamácie podľa tohto odseku Kupujúceho osobne, listom, formou sms správy, alebo e-mailom.

 1. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie podľa odseku 7 tohto článku sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať , sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná lehota znova od prevzatia novej veci.IV. Zodpovednosť za vady, ak je kupujúci podnikateľ

 1. Predávajúci podľa tohto článku zodpovedá za vady tovaru existujúce v čase dodania tovaru, aj keď sa táto vada stane zjavnou až po tomto čase.

 1. Predávajúci zodpovedá aj za vady, ktoré vzniknú po dodaní tovaru, ak bola táto vada spôsobená porušením povinnosti Predávajúceho.

 1. Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu spôsobom určeným v zmluve. Ak Predávajúci poruší povinnosť podľa tohto odseku, tovar má vady, pričom za vadu sa považuje aj dodanie iného tovaru.

 1. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých Kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

 1. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom, môže Kupujúci:

  1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
  2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
  3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
  4. odstúpiť od zmluvy.

 1. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru alebo zľavu z kúpnej ceny.

 1. Kupujúci môže uplatniť svoje nároky zo zodpovednosti za vady nasledovnými spôsobmi:
 • e-mailom, pričom nárok zo zodpovednosti za vady sa považuje za uplatnený dôjdením vadného tovaru Predávaucemu na posúdenie nárokov zo zodpovednosti za vady;
 • listom, pričom nárok zo zodpovednosti za vady sa považuje za uplatnený dôjdením vadného tovaru Predávajúcemu na posúdenie nárokov zo zodpovednosti za vady.


V. Potvrdenie o uplatnení reklamácie a Potvrdenie o vybavení reklamácie

 1. Predávajúci vydá pri uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady Kupujúcemu potvrdenie (ďalej len „Potvrdenie o uplatnení reklamácie“). Ak Kupujúci uplatnil svoje nároky zo zodpovednosti za vady podľa odseku 7 tohto článku, Predávajúci vydá Potvrdenie o uplatnení reklamácie bezodkladne e-mailom. Ak nie je možné Potvrdenie o uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu ihneď, Predávajúci ho vydá najneskôr s potvrdením o vybavení uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Potvrdenie o vybavení reklamácie“).

 1. Potvrdenie o uplatnení reklamácie a Potvrdenie o vybavení reklamácie nemusí byť doručované, ak Kupujúci vie preukázať uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady iným spôsobom.


VI. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Kupujúci, ktorým je pre účely tohto článku spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv Predávajúceho, najmä v súvislosti s uplatňovaním nárokov zo zodpovednosti za vady.

 1. Ak Predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúceho odseku odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal v lehote 30 dní odo dňa odoslania žiadosti, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu, pričom možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd zostáva zachovaná.

 1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať, ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné, najneskôr do jedného roka odo dňa i) doručenia zamietavej odpovede Predávajúceho na žiadosť Kupujúceho o nápravu alebo ii) márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal Predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú Predávajúci neodpovedal.

 1. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu nie je možné podať, ak z pravidiel alternatívneho riešenia sporov nevyplýva niečo iné, v prípade, že i) sa Kupujúci pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s Predávajúcim, ii) vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20,00 EUR, iii) sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým subjekt alternatívneho riešenia sporov zaoberal a Kupujúci bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné, iv) je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia.

 1. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je najmä Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“), iné subjekty alternatívneho riešenia sporov, na ktoré sa Kupujúci môže obrátiť so žiadosťou podľa tohto článku sú uvedené na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov).

 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov podľa tohto článku je bezplatné, tým však nie je dotknuté právo iného subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských spor ako SOI stanoviť pre Kupujúceho poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu v sume, ktorú zverejní na svojom webovom sídle (ďalej len „Poplatok“). Výška Poplatku však nesmie prevýšiť sumu päť (5) EUR vrátane dane z pridanej hodnoty.

 1. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár (https://www.soi.sk/files/documents/formular/navrh-na-zacatie-ars.pdf) alebo ho podať prostredníctvom Európskej platformy RSO (http://ec.europa. eu/consumers/odr/index_en.htm) podľa podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Na právne vzťahy neupravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o predaji tovaru na diaľku a iných všeobecne záväzných právnych predpisov okrem iného upravujúcich aj ochranu spotrebiteľa.

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho,

 1. Zmluvné strany si zvolili ako rozhodné právo slovenský právny poriadok.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo Reklamačný poriadok meniť a dopĺňať, pričom takto zmenený reklamačný poriadok sa stáva pre Kupujúcich záväzným a súčasťou kúpnej zmluvy uzatváranej medzi Predávajúcim a Kupujúcim odo dňa jeho zverejnenia na webovom sídle Predávajúceho.

Odoslanie do 48 hodín
Odoslanie
do 48 hodín
Poštovné od 50 € zdarma
Poštovné
od 50 € zdarma
Množstevné zľavy do 50%
Množstevné
zľavy do 50%
Odoslanie do 48 hodín
Odoslanie
do 48 hodín
Poštovné od 50 € zdarma
Poštovné
od 50 € zdarma
zľavy do 50%
Množstevné
Množstevné zľavy do 50%
Platba a doručenie
Platba a doručenie